SGK PROTOKOLÜNÜN 3.7 MADDESİ İÇİN AÇILAN DAVADA T.C.DANIŞTAY ONUNCU DAİRE UYGULAMANIN DEVAMI YÖNÜNDE KARAR VERDİSGK PROTOKOLÜNÜN 3.7 MADDESİ İÇİN AÇILAN DAVADA T.C.DANIŞTAY ONUNCU DAİRE UYGULAMANIN DEVAMI YÖNÜNDE KARAR VERDİ

37.A.00.003046
Ankara, 26.08.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanarak 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009 Yılı Eczane Protokolünün 10.1 numaralı maddesine istinaden, Protokol revizyonu niteliğinde EK PROTOKOL 23.06.2009 tarihinde imzalanmıştır.
Ek Protokol’de yapılan düzenleme ile,
Sıralı dağıtım uygulamasını düzenleyen 3.7 maddesinin, yeniden, 2008 Yılı Protokolü ile belirlenen doğrultuda uygulanmaya başlaması sağlanmıştır. Sağladığı kamu yararı, ilaç suiistimalinin engellenmesi ve meslek uygulamalarında etik bozulmanın önüne geçmesi açısından çok büyük öneme sahip olan bu madde, önceki şekliyle uygulamaya geçilmiştir. Böylece, maddenin Kurum tarafından tek taraflı olarak iptal edilmesinden önceki dönemde olduğu gibi, bu reçeteler Türk Eczacıları Birliği ve Kurum tarafından belirlenen usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanmakta ve Kurum tarafından ödenmesi için ilgili Bölge Eczacı Odasının onayı aranmaktadır.
Ek Protokolün İmzalanması ile yürürlüğe giren 3.7 maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
“Aşağıda belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği ve Kurum tarafından belirlenen usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanacak ve ilgili Bölge Eczacı Odasınca onaylanacaktır.
a-Mor ve Turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b-İşyeri Hekimi tarafından yazılan reçeteler,
c-Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
d-Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
e-Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
f- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler,
g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerinde, sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler.
Usule ilişkin olarak aşağıdaki hususlara riayet edilecektir:
1-Sisteme katılmak isteyen eczaneler arasındaki sıralama kura ile belirlenecektir. Yeni protokol imzalayan eczaneler listenin sonuna müracaat sırasıyla eklenecektir.
2-Reçetelerin dağıtım limiti illerin özelliklerine göre ilgili Eczacı Odası tarafından belirlenecek olup, limit aşımı yapılmayacaktır.
3-Sistemin işleyişine ilişkin diğer düzenlemeler ilgili Eczacı Odası tarafından yapılacaktır.
4-Türk Eczacıları Birliği tarafından sistemin işleyişinin kurumla elektronik ortamda paylaşımına ilişkin hazırlıklar tamamlanana kadar dağıtım yapılan reçeteler ilişkin olarak hasta adı, reçete tutarı,reçetenin veriliş tarihi,reçeteyi karşılayan eczane ismi aylık periyotlar halinde, takip eden ayın 15 ine kadar kuruma bildirilir.
Bölge Eczacı Odaları sisteme ait verileri belirli dönemlerde TEB aracılığıyla Kuruma iletir. Sisteme ilişkin Kuruma iletilen öneri ve şikayetler Kurum tarafından yazılı olarak TEB’e iletilir, TEB tarafından yapılan iyileştirmeler de Kuruma yazılı olarak bildirilir.”
Çeşitli bölgelerdeki eczacılar tarafından açılan davalar ilgili mahkemelerce değerlendirilmekte olup, 2009 Yılı Ek Protokolünün, 3.7 Maddesinin (c) ve (d) bentlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, T.C.Danıştay Onuncu Daire tarafından 22.07.2010 tarihinde 2009/11313 Esas sayısı ile yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.
Bu önemli karar uyarınca, Bölge Eczacı Odaları tarafından, sıralı dağıtım uygulaması için kurulan tevzi büroları mevcut haliyle hizmet vermeye devam edecektir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,
Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter