TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREV YAPAN ASKERİ VE SİVİL PERSONELİN 15.10.2010 DAN İTİBAREN GSS KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREV YAPAN ASKERİ VE SİVİL PERSONELİN 15.10.2010 DAN İTİBAREN GSS KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA

37.A.00

Ankara, 09.10.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 05.02.2010 tarih, 37.A.00.00539 sayılı yazımız

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile “211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel (211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamına giren ve aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan sivil memurlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere) ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin sağlık hizmetleri; henüz Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmemiş olup, anılan kişilerin tedavi giderlerinin, 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında hükme bağlanan iki yıllık geçiş dönemi süresi dolana kadar (14.10.2010 tarihine kadar); 211 sayılı İç Hizmet Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığınca karşılanmaya devam edilmesi gerektiği” nin bildirildiği, ilgi yazımız ile duyurulmuştur.

Konu hakkında, 09.10.2010 tarih, 27724 sayılı Resmi Gazete’de, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri Ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15/10/2010 tarihinden itibaren devralınmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup, 15/10/2010 tarihi itibariyle sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca devralınacaktır.

Tebliğin “Sağlık hizmetleri Türk Silahlı Kuvvetlerince karşılanacaklar” başlıklı 5 inci maddesinde yapılan düzenleme şu şekildedir:

(1) Sözleşmesi biten sözleşmeli subay, astsubay ve uzman erbaşlardan ilgili Kanunları gereği sağlık yardımından faydalanmaya devam edecek olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler, ilgili Kanunlarında belirtilen usul ve esaslara göre Kanunun geçici 12 nci maddesinde belirtilen geçiş süresine kadar sağlık yardımlarından faydalanmaya devam edeceklerdir.

(2) Yukarıda belirtilenler dışında Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler, askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri Kanun kapsamında sigortalı sayılmadıklarından sağlık hizmetleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanmaya devam edilecektir.

(3) Sağlık hizmetleri bu madde kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince karşılanan kişilerin hak sahipliği sorgulamaları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen belgeler veya oluşturulacak elektronik alt yapı aracılığıyla sağlanmaya devam edilecektir.

Bilgilerinize duyurulur...

Ek: Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına alınması hakkında Tebliğ metni


Ek-1 Word

11 Ekim 2010 - Okunma Sayısı : 47