T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMI YAPILACAĞI HAKKINDA DUYURUSU

T.C.Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından www.saglik.gov.tr de yayımlanan duyuru ile, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, noter tarafından yapılacak kura ile (790) Diş Tabibi ve (285) Eczacı alımı yapılacağı ilan edilmiştir.

Başvurular 28.06.2010 Pazartesi günü başlamış olup, 05.07.2010 Pazartesi günü 23.59’da sona erecektir.

Duyuru metni ve eczacı alınacak kadroları içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü


İLAN

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, noter tarafından yapılacak kura ile (790) Diş Tabibi ve (285) Eczacı alımı yapılacaktır:

a) Ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere, (344) sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (186) sözleşmeli personel pozisyonuna Eczacı,
b) Ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, (446) sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (99) sözleşmeli personel pozisyonuna ise Eczacı alınacaktır.
c) Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının, il/kurum adı, unvanı/branşı, sayısı ve bütçe türü http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

(1)
BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

1. Kura başvuruları internet ortamında, http://personel.saglik.gov.tr internet sayfasındaki Personel Bilgi Sistemi (PBS) bölümünden yapılacaktır.
2. Başvurular, 28 Haziran 2010 Pazartesi günü başlayıp, 05 Temmuz 2010 Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecektir.
3. Kuraya başvuran adayların PBS başvuru formlarını imzalayıp notere onaylatarak, 08 Temmuz 2010 Perşembe günü saat 18.00’den önce Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Başvuru sahibinin imzası bulunmayan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecek, elden evrak teslim alınmayacaktır.
4. APS veya kargo ile gönderilen başvuru formlarının Sağlık Bakanlığı’na vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk, başvuruda bulunana aittir.
5. Kura, 15 Temmuz 2010 Perşembe günü (yer ve saati daha sonra duyurulacaktır) noter tarafından yapılacak olup kura sonucu aynı gün http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

(2)
BAŞVURU ŞARTLARI

1. Bu kuraya başvuran adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile aynı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alanlar ile başvuru tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş olanlar, bu kuraya başvuramayacaktır.
3. Sağlık Bakanlığı hizmet birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken, 05 Temmuz 2009 tarihinden sonra hizmet sözleşmelerini kendi istekleriyle feshedenler, bu kuraya başvuramayacak; başvuru yapıp yerleştirilseler bile atamaları yapılmayacaktır.
4. Unvan değişikliği suretiyle atanabilecek durumda olanlar hariç olmak üzere, halen Sağlık Bakanlığı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar, bu kuraya başvuramayacak; başvuru yapıp yerleştirilseler bile atamaları yapılmayacaktır.
5. Diş Tabibi pozisyonlarına başvuran adayların, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 30 ve 31’inci maddelerinde belirtilen şartları; Eczacı pozisyonlarına başvuran adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2 ve 3’üncü maddelerinde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir.
6. Diş Tabibi (Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi), Diş Tabibi (Diş Protezi), Diş Tabibi (Endodontik Diş Tedavisi), Diş Tabibi (Konservatif Diş Tedavisi), Diş Tabibi (Ortodonti), Diş Tabibi (Pedodonti), Diş Tabibi (Periodontoloji) pozisyonlarına başvuruda bulunacak adayların, ilgili alanda doktora veya uzmanlık eğitimi almış olmaları gerekmektedir.

(3)
AÇIKLAMALAR VE UYARILAR

1. Kura sonucu yerleşenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edileceklerdir.
2. Yerleştirme sonucu göreve başlayanlar; Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’de belirtilen karşılıklı yer değişikliği, eş durumu ve sağlık mazereti hariç olmak üzere, pozisyonunun tahsis edildiği birim dışında görev yapma talebinde bulunamayacak, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.
3. Adayların, yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, sunmaları gereken belgeler ve diğer bilgiler kura sonucunun açıklanmasını müteakip, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://personel.saglik.gov.tr) ilanen duyurulacaktır.
4. Diş Tabibi ve Eczacı pozisyonlarına yerleşenlerin göreve başlayabilmeleri için diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olması zorunlu olup diplomaları henüz tescil edilmemiş olanların, tescil işlemlerini en kısa sürede yaptırmaları gerekmektedir.
5. Kura sonucu yerleşenlere, Sağlık Bakanlığı tarafından atama için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
6. Yerleştirilenlerden, başvuru şartlarını taşımayan, şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
7. Yerleştirilenlere, göreve başlamadan önce karşılıklı yer değiştirme imkânı tanınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 3 Sıhhıye, 06434 ANKARA


Eczacı Alımı Yapılacak olan kadrolara ait liste

29 Haziran 2010 - Okunma Sayısı : 159