ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI – MUVAZAA İLE MÜCADELEDE ARTIK ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ

23 Haziran 2010 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete Sayı : 27620

Sağlık Bakanlığından:

ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Eczanenin muvazaalı olup olmadığı hususunda Bölge Eczacı Odasınca verilmiş değerlendirme raporu; bu rapor Eczacı Odası yetkililerince 20 iş günü içerisinde ispatlayıcı belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne verilir. Belirtilen süre sonunda rapor verilmediği takdirde muvazaa konusunda İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince 10 iş günü içerisinde karar verilir. Bölge Eczacı Odasının verdiği rapor ile İl Sağlık Müdürlüğünün görüşlerinin birbiri ile örtüşmediği durumlarda muvazaa konusu, İl Sağlık Müdürünün başkanlığında, il sağlık müdürlüğü ve eczacı odası tarafından görevlendirilen yetkililerden oluşan Muvazaa Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu Komisyonda muvazaa konusunda mutabakata varılamaması durumunda, dosya belgeleriyle birlikte ivedilikle Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça, Türk Eczacıları Birliğinin uygun göreceği temsilcilerin de yer alacağı bir komisyon tarafından değerlendirme yapılarak muvazaaya ilişkin karar İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

MUVAZAA İLE MÜCADELEDE ARTIK ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ

Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 20.04.2009 tarih, 29416 (2009/27) sayılı, “Eczanelere ilişkin işlemler” konulu Genelgenin, Birliğimiz ve Bölge Eczacı Odalarımızın muvazaalı eczanelerin açılmasının engellenmesi konusunda yürütülen mesleki mücadele açısından sorun yaratması, ayrıca eczacı odalarına yasa ve yönetmeliklerle verilen yetkileri kısıtlaması nedeniyle, Birliğimiz tarafından çalışmalar yürütülerek Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları nezdinde çok sayıda toplantı ve görüşme gerçekleştirilmiş, yapılan tüm girişimlerin sonucunda 30.06.2009 tarihinde Merkez Heyeti yöneticilerimizin de katıldığı bir toplantı ile yeni bir genelge taslağı hazırlanmış ve 01.07.2009 tarihinde 2009/27 sayılı genelgeyi ortadan kaldıran, 2009/40 sayılı Genelgenin yayımlanması sağlanmıştı.

Muvazaa ile mücadelede yeni bir dönemi başlatan 2009/40 sayılı Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren, Genelge ile tanımlanmış olan Muvazaa Değerlendirme Komisyonunun yaptığı çalışmalar ile, bu alanda çok önemli bir başarı elde edilmişti.

Bu yeni dönem, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Eczacıları Birliğinin, muvazaalı eczane açılışlarına ve mevcut muvazaalı eczanelere karşı bir seferberlik durumu olarak nitelenir; İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü, Birliğimiz ve Bölge Eczacı Odalarımızın uyumlu ve özverili çalışmaları ile muvazaa ile mücadelede kısa sürede çok yol alınacağına inanılırken, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 14.12.2009 tarih, 084691 sayılı yazı ile, 2009/40 Sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı, bunun yerine 2009/79 sayılı Genelgenin yayımlandığı bildirilmiştir.

2009/79 Sayılı Genelge ile muvazaa değerlendirme komisyonunun devre dışı bırakılması, eczacı olmayanların ve sahte diplomalı kişilerin eczane açmasına imkan tanındığı döneme geri dönülmesi olarak görülmüş, sadece mesleğimiz için değil, halk sağlığı açısından da son derece büyük sorunlara yol açacağı değerlendirilmiştir.

Genelge hükümlerinin, 2009/40 Sayılı Genelgede yer alan şekliyle düzenlenmesi konusunda, 37.Dönem Merkez Heyetimiz tarafından Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Dr.Nihat Tosun, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Sayın Dr.Saim Kerman ve İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, muvazaa ile mücadele alanında sağlanan ilerlemenin mesleğimizin geleceği açısından önemi ve etkisi vurgulanmış, Muvazaa Değerlendirme Komisyonuna yeniden işlerlik kazandırılması hakkındaki talebimiz arz edilmiştir.

Yapılan çok sayıda toplantı ve görüşmede sonucunda, Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ, Birliğimizin talepleri doğrultusunda, 2009/40 Sayılı Genelgede yer alan ve muvazaa ile mücadelede katkı sağlayan düzenlemelerin, kolaylıkla değiştirilebilecek bir Genelge yerine, çok daha güçlü bir düzenleme olan Yönetmelik değişikliği ile sağlanması yönünde talimat vermiştir.

Bunun üzerine, Merkez Heyetimizin ve İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı bir dizi toplantı sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından 23.06.2010 tarih (bugün) 27620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği metni oluşturulmuştur.

23.06.2010 tarih 27620 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, eczane açılışlarında istenen belgeler arasında yer alan “Eczanenin muvazaalı olup olmadığı hususunda Bölge Eczacı Odasınca verilmiş değerlendirme raporu”nun tanımı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

h) Eczanenin muvazaalı olup olmadığı hususunda Bölge Eczacı Odasınca verilmiş değerlendirme raporu; bu rapor Eczacı Odası yetkililerince 20 iş günü içerisinde ispatlayıcı belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne verilir. Belirtilen süre sonunda rapor verilmediği takdirde muvazaa konusunda İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince 10 iş günü içerisinde karar verilir. Bölge Eczacı Odasının verdiği rapor ile İl Sağlık Müdürlüğünün görüşlerinin birbiri ile örtüşmediği durumlarda muvazaa konusu, İl Sağlık Müdürünün başkanlığında, il sağlık müdürlüğü ve eczacı odası tarafından görevlendirilen yetkililerden oluşan Muvazaa Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu Komisyonda muvazaa konusunda mutabakata varılamaması durumunda, dosya belgeleriyle birlikte ivedilikle Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça, Türk Eczacıları Birliğinin uygun göreceği temsilcilerin de yer alacağı bir komisyon tarafından değerlendirme yapılarak muvazaaya ilişkin karar İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.”

Yapılan Yönetmelik değişikliği ile, muvazaa değerlendirme komisyonunun yeniden işlev kazanması sağlanmıştır. Bu düzenleme, muvazaa ile mücadele alanında Türk Eczacıları Birliği ve Bölge Eczacı Odalarının Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri ile eşgüdümlü olarak çalışmasına olanak vermekte, muvazaalı eczane açma girişimlerinin tamamına yakınını engelleyen oluşumu yeniden hayata geçirmektedir.

Muvazaa Değerlendirme Komisyonunun, önceki dönemde muvazaa ile mücadelemizde sağladığı olumlu katkının artarak devam edeceğine, 53 Bölge Ezacı Odamızın bu alanda sürdüreceği çalışmalar ile, Yönetmelik değişikliğinin gerçekleştirilmesi için sergilenen ısrarlı tavrımızda ne kadar haklı olduğumuzu açık bir şekilde göstereceğine yürekten inanıyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

29 Haziran 2010 - Okunma Sayısı : 39